Goed bezochte Online Algemene Leden Vergadering

Maandag 23 november was de Algemene Ledenvergadering. Vanwege de corona maatregelen was de algemene leden vergadering dit jaar online. De bestuursleden waren naar het kantoor van SLTN IT Services in Hilversum afgereisd waar een ruimte vergaderruimte met AV apparatuur beschikbaar was gesteld. Hierdoor waren alle bestuursleden goed te zien en verstaan tijdens de vergadering. De deelnemers konden via de chat vragen stellen die vervolgens in de vergadering door het bestuur beantwoordt zijn. We danken iedereen voor hun flexibiliteit om in deze periode toch nog een ALV te kunnen houden.


AGENDA

  • Opening
  • Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 november 2019
  • Ingekomen / uitgaande stukken (indien aanwezig)
  • Mededelingen vanuit het bestuur met daarin bestuurssamenstelling, het bestuur stelt voor om Rowan Timmer, René Schuiling en Wim van de Brink aan het bestuur toe te voegen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wim Veldboom en Mark Jan Vink. Als er bezwaar is tegen een van deze kandidaten, verzoeken wij u om contact op te nemen met een van de bestuursleden. Indien er meer mensen geïnteresseerd zijn om toe te treden in het MDO bestuur, dan horen wij dat ook graag.
  • Jaarrekening 2019 en begroting 2020
  • Wedstrijdzaken en Jeugd
  • Rondvraag (via chat)
  • Sluiting
Goed bezochte Online Algemene Leden Vergadering