Bestuur

Het bestuur van Mendistrict Oost is samengesteld uit leden en wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur voert in opdracht van en in nauwe samenwerking met de KNHS haar taken uit. Bestuursleden worden gekozen voor de periode van 3 jaar en zijn 2x herkiesbaar.
Zij behartigen diverse zaken voor het district, zoals wedstrijdzaken, jeugdzaken, opleidings- en bijscholingszaken. Voor sommige taakgebieden laten zij zich ondersteunen door commissieleden.

De leden van Mendistrict Oost zijn alle menverenigingen of menafdelingen van een vereniging uit de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Tweemaal per jaar organiseert Mendistrict Oost overeenkomstig de statuten een Algemene Ledenvergadering. Eén in het voorjaar en één in het najaar.

Elk Mendistrict levert vanuit het bestuur 2 personen voor het menforum.