De  statuten zijn hier ter inzage.

Hierin treft u aan de navolgende artikelen:

Inhoudsopgave
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Naam en zetel
Artikel 3: Doel
Artikel 4: Organen
Artikel 5: Organisatie van de mendistrictvereniging in relatie met de KNHS
Artikel 6: Taken mendistrictvereniging binnen de Regio
Artikel 7: Leden
Artikel 8: Algemene rechten en verplichtingen
Artikel 9: Tuchtrechtspraak
Artikel 10: Einde lidmaatschap
Artikel 11: Het mendistrictbestuur – benoeming, schorsing, ontslag en onverenigbaarheden
Artikel 12: Taak en bevoegdheden mendistrictbestuur
Artikel 13: Vertegenwoordiging
Artikel 14: Commissies
Artikel 15: Mendistrictvergadering
Artikel 16: Bijeenroeping mendistrictvergadering
Artikel 17: Toegang mendistrictvergadering
Artikel 18: Agenda
Artikel 19: Besluiten
Artikel 20: Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten
Artikel 21: Boekhouding en financiën
Artikel 22: Rekening en verantwoording
Artikel 23: Reglementen en uitvoeringsbesluiten
Artikel 24: Wijziging van statuten
Artikel 25: Ontbinding en vereffening